Istorija

Sandžak je istorijsko područje koje se nalazi na Balkanu, između Crne Gore i Srbije. Naziv Sandžak potiče od turske reči sandžak, što označava administrativnu jedinicu Osmanskog carstva. Ovo područje ima bogatu istoriju koja seže hiljadama godina unazad.

U antičko doba područje Sandžaka naseljavaju Iliri, Rimljani i druge antičke civilizacije. Tokom srednjeg veka ovo područje je bilo pod vlašću raznih srednjovekovnih država poput Vizantije, Bugarske i Srbije. U 14. veku Osmansko carstvo počinje da prodire na Balkan i postepeno osvaja teritorije, uključujući i Sandžak.

Pod Osmanskim carstvom Sandžak je bio administrativna jedinica koja je obuhvatala šire područje od današnjeg Sandžaka. Ovo područje je bilo važno za Osmansko carstvo zbog svog strateškog položaja na ruti između Carigrada i drugih dijelova Balkana. Sandžak je imao važnu ulogu kao tranzitni put i trgovački centar.

Nakon pada Osmanskog carstva, Sandžak je bio pod vlašću raznih država i teritorijalnih jedinica. Tokom 19. i 20. veka područje je bilo pod vlašću Osmanskog carstva, Kraljevine Crne Gore, Kraljevine Jugoslavije, Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Republike Srbije.

Tokom 20. veka Sandžak je bio poprište političkih i etničkih sukoba.

Danas je Sandžak administrativno podeljen između Srbije i Crne Gore. Područje ima bogato kulturno nasleđe, sa brojnim istorijskim spomenicima, džamijama i drugim arhitektonskim znamenitostima. Sandžak je poznat i po svojoj multietničkoj prirodi, uz prisustvo Bošnjaka, Srba, Crnogoraca i drugih etničkih grupa.